ختم شیخ بهائی در همه امور

ختم شیخ بهائی در همه امور:

شیخ بهائی بیان کرده؛ کسی که این ختم را جهت حاجتی ده روز بجا آورده و حاجتش روانشود مرا لعن کند. به شرط آنکه از جمعه شروع کند و به یکشنبه ختم کند.ودیگر آنکه روزی صد بار بخواند.

Untitled-00000000000000