خواص حیوانات

خواص حیوانات

شیراز آواز خروس و گربه از چوب زدن بر ظرف مسین هراسی و توهم دارد، ایضا اگر دم موشی را ببرند ودر خانه ای دفن کنند دیگر موشی انجا نمی اید.