درباره حجامت

درباره حجامت

در زمستان و هوای سرد بعد از حجامت عسل وسکنجبین میل کن تاازبیماری های کک مک وجذام و بیماریهای پوستی ایمن شوی. در تابستان خوردن شوربای سرکه وهلام” و نصوصا” بسیار نیکوست.