درمان کودکی که در خواب بولی میکند

درمان کودکی که در خوانی بولی میکند:

۱٫شیردان خرگوش راخشک سائیده وکمی به طفل بدهند درخواب بول نمیکند.

۲- گشنیز خشک را با شکر سفید مخلوط، کوبیده،روزی پنج گرم به کودک بدهنددرخواب بول نخواهدکرد.