برای بیدار شدن در هر ساعت شب

برای بیدار شدن در هر ساعت شب:

پس ازخواب این آیه رابخوان:

4