فائده:دعاء گندم

دعاء گندم

به جهت بیمار یک صاع گندم بگیر و بیمار را بر پشت بخوابان و گندم را بر سینه او بریز و نثار کن و بگو تا بگوید.

Untitled-111111111111

 پس بیمار را بگو تا درست بنشیند و گندم را جمع کن وباز این دعا را بگو تا بخواند و گندم را چهار قسمت کن و هر قسمتی را به فقیری بده، باز بگو این دعا را بخواند. این طریقی است که حضرت امام صادق لایه به داود بن رزین در موقعیکه بیمار بود نوشتند و داود گوید من عمل کردم و شفا یافتم”.