وسعت رزق

وسعت رزق

از حضرت علی در کتاب المحاضرات راغب اصفهانی آمده که حضرت برای وسعت رزق در سجده سه مرتبه این دعا را می خواندند.

Untitled-5555555555