ذکر مخصوصی حضرت امام باقر / حضرت امام محمد باقر

ذکر مخصوصی حضرت امام باقر / حضرت امام محمد باقر:

از حالات حضرت امام باقر منقول است که زبان مبارک، ایشان اکثراوقات، تربوده است به کلمهٔ طیهٔ «لااله الاالله». اگر چیزی میخورده واگرسخن میگفته اند واگرراه میرفته اند.