رسیدن به کیمیا/ آیت الله سید عبدالکریم کشمیری

رسیدن به کیمیا/ آیت الله سید عبدالکریم کشمیری:

آیت الله کشمیری می فرمودند: یک بار از مرحوم آقای قاضی لغو درخواست کیمیا1