شرف شمس

شرف شمس

این لوح شرف شمسی میباشد که انگشتر یا نوشته آنرا هر که همراه داشته باشد آثار عجیب خواهد دید.در نوشتن آن نکاتی لازم توجه است: الف: در کشیدن صفر (ستاره اول) قلم نبایستی از کاغذ جدا بشود.

ب: مد روی الف نباید خمیدگی پیدا کند.

ج: میمی که نوشته میشود بی دم باشد.

د: نردبان سه پله باشد نه بیشتر و نه کمتر.

ه: حلقه محجمی «و» در آخر لازم است.

ی: روز مشخصی برای نوشتن؛ نوزدهم فروردین ماه می باشد که شرف آفتاب میباشد (پیش از ظهر)

ل: قرائت سوره شمسی از سحر تا قبل از نوشتن

و: سالی یکبار با سوزن روی حکاکی و یا با قلم روی نوشته باید بازنویسی شود.

سیزده حرف باشد این صورت         هر یکی در صفا چو باغ ارم

چاراول بود هم از توراة                 چار از انجیل عیسی مریم

پنج حرف دیگر از قرآن است          اسم اعظم بود همین فافهم