فائده: برای سلامتی سفر

فائده: برای سلامتی سفر

سوره مبارکه توحید را به این طریق بنویسند نیمی را در خانه و نیمی را نزد مسافر بگذارند. انشاءالله سالم مراجعت مینماید

.3