شعر

شعر:

مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول

                              زورد نیمه شب و درس صبحگاه رسید