طفلی که زیاد گریه میکند

طفلی که زیاد گریه میکند

طفلی که زیاد گریه میکند

این دعا را نوشته زیر سر او كذاشته و همراه اوكنند

بشم اللّه الرحمن الرجيم والتي لم تمّت nnn

مُسمّى ح ح ح ح ح ح ح ح ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً»

طفلی که زیاد گریه میکند

طفلی که زیاد گریه میکند:

برای طفلی که زیاد گریه میکند. این دعا را بنویسید و همراه او نمائید.

z

نردبان این جهان ما و منی است            عاقبت این نردبان افتادنی است

لاجرم هر کسی که بالاتر نشست          استخوانش سختتر خواهد شکست