فائده:در دفع شته ازباغ وباغچه

این حرز نوشته و در باغ جای محفوظی قرار داده شود باذن الله شته به میوه ها و ثمرات آن باغ ضرری نخواهد رساند.

Untitled-999999

بستم شته باغ فلان (اسم صاحب باغ) بحق سلطان و بحق منان و بحق حنان و بحق برهان لا اله الاالله برهان و بحق سبحان و بحق سلطان .