فائده: توسل و درمان همه دردها

فائده: توسل و درمان همه دردها

توسل به حضرت موسی بن جعفر در دفع جمیع دردها خصوصا درد چشم بسیار مجرب است.

5