فائده: خواص حیوانات

فائده: خواص حیوانات:

اگردندان خر(الاغ) رازیربالین کسی قراردهندخواب  بر او چیره شده و تا آن دندان هست خواهد خوابید.