فائده: در محبت بین زوجین

فائده: در محبت بین زوجین:

اگر بخواهی محبت بین خود و همسر خود را ازدیاد کنی یا محبت دو زوج را زیاد کنی، آیه ۱۳ سوره مائده را هفت باربر نمک یا میوه ای مثل سیب یا هر خوراکی خوانده و به آن بدم و به همسر یا آن زوج بده، محبت آنها آنقدر زیاد شود که لحظه ای دوری هم را تحمل نتوانند کرد. انشاء الله. ایه اینست:

nnnnnnn