فائده: رونق کاسبی

فائده: رونق کاسبی

جهت رونق کار و کسب خواندن زیاد دو آیه آخر سوره بقره موثراست

Untitled-44444444444444444444