فائده: طلب فرزند

فائده: طلب فرزند

از حضرت امام صادق لایه نقل شده است که اگر کسی در حال سجده این دعا را بخواند حقتعالی وی را فرزند کرامت فرماید.

Untitled-222222222200