فائده: غلبه بر دشمن

فائده: غلبه بر دشمن

جهت مغلوب کردن دشمن و کسی که دشمنی میکند و سایر فرائض بسیار مؤثر است.