فائدہ: جھت بازآمدن گریخت

فائدہ: جھت بازآمدن گریخت

مربعی سه در سه به اضلاع مساوی و منظم به نیت گریخته کشیده و خانهها را به نظم طبیعی پر کرده، به شکلی زیر که در گوشه ها رقم حروف (بدوح) باشد.(عددی که بیرون است را هنگام پر کردن داخل جایخالی بگذارد)

2

پس نام گریخته را بالای مربع نوشته و آنرا بر زیر سنگی سنگین در جایگاه گریخته قرار دهند. البته باز آید. یا آنکه میخی بر خانه وسطی در دل پنج فرو برند بطریقی که بر رقم ۵ نرسد و آسیبی نبیند و در خوابگاه گریخته بر زمین کوبند (زیر بالین وی خصوصاً بهتراست.