برای شادی ارواح مؤمنین / آیت الله بهاءالدینی

برای شادی ارواح مؤمنین / آیت الله بهاءالدینی:

ایت الله بهاء الدینی محو و فانی در پیامبر، علی و فاطمه و فرزندان آنها بود بارهامیفرمود:همه ی خیرات وبرکات ازناحیه ی نبی خاتم است لذا ذکر صلوات راخیلی ارج می نهاد ایشان می فرمود: ما برای زیارت مؤمنین و مؤمنات و اولیاء الله هم که به قبرستان میرویم، به جای یک حمد سه تا صلوات میفرستیم.