برای کثرت مشتری

برای کثرت مشتری:

سوره مبارکه شعراء را نوشته در محلی کسب نصب نمایند، خداوند مشتریهای زیادی برای او خواهد فرستاد.