زیارت پیامبر / حضرت امام جعفر صادق

زیارت پیامبر / حضرت امام جعفر صادق:

از حضرت امام جعفرصادق نقل شده است که اگرکسی بخواهد  از زیارت کنندگان پیامبر اکرم باشد، باید هر روز یا هر شب سورهٔ حجرات را قرائت کند.