لطیفه عقلی

لطیفه عقلی

لطیفه عقلی:

طلا را با آتش امتحان می کنند و زن را با طلا و مرد را بازن

 

لطیفه عقلی

لطیفه عقلی :

حضرت علی در بیانی ؛ زیبائی خط را از بلندی روح میدانند.