واحد های اندازه گیری سوت و قیراط را بهتر بشناسیم

در این پست شما با واحد های سوت ، قیراط ، نخود ، انس و لپه اشنا خواهید شد

-هر ۱کیلو ۱۰۰۰گرم است

-هر انس برابر با ۳۱/۱۰۳ گرم است.

– هر گرم ۱۰۰۰ میلی گرم و هر میلی گرم یک سوت است.

-هر مثقال ۴/۶۰۸۳ گرم است.

-هر ۵قیراط ۱گرم است.

-هر قیراط ۲۰۰ سوت گرم است.

– هر گرم ۱۰۰۰ سوت است.

-هر ۱۰۰ سوت ۱ قیراط است.

– هر نخود برابر است با ۱۹۲ سوت است.

– هر نخود برابر است با ۲ لپه است.

– هر لپه برابر است با۲ گندم است.

مهم: برای توزین سنگهای قیمتی از واحد وزنی قیراط استفاده می نمایند.

هر قیراط برابر با ۲۰۰ سوت است.

هر ۵ قیرایط برابر با ۱ گرم است.

توضیح اینکه : هر مثقال شرعی برابر با ۱۸ نخود است در حالیکه هر مثقال معمولی برابر با ۲۴ نخود است.