حکایت: احترام به سادات

حکایت: احترام به سادات

حضرت امام صادق از قول پیامبر می فرمایند که پیامبر فرمودند: من در قیامت چهار دسته را شفاعت می کنم، اگر گناهشان به اندازه مردم روی زمین باشد.

۱ – کسی که به فرزندان و ذریه من کمک کند.

۲- کسی که در تنگدستی آنها را دستگیری کند.

۳- هر کسی با دل و زبان آنها را دوست داشته باشد.

۴- کسی که در برآوردن حاجات فرزندان من کوشش کند. هنگامی که از دست ستمگران فراریند