Main Menu

35 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند

35 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور گفت: با وجود بارش های اخیر هنوز خشکسالی انباشته شده از حافظه طبیعت پاک نشده است و حتی در برخی مناطق چون کرمانشاه، ایلام، خوزستان و کردستان که بارش سنگینی در ماه اخیر داشته اند آثار خشکسالی بلندمدت پابرجا است.

35 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور گفت: با وجود بارش های اخیر هنوز خشکسالی انباشته شده از حافظه طبیعت پاک نشده است و حتی در برخی مناطق چون کرمانشاه، ایلام، خوزستان و کردستان که بارش سنگینی در ماه اخیر داشته اند آثار خشکسالی بلندمدت پابرجا است.
35 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند

نود32 آپدیت ورژن 9

استخدام


Comments are Closed