Main Menu

آزادسازی غرب

 
 

آزادسازی دو منطقه در غرب موصل

آزادسازی دو منطقه در غرب موصلدر ادامه پیشروی نیروهای مشترک عراقی به سمت موصل، نیروهای عراقی مناطق جبل حوان و سیف آثاری را در غرب موصل آزاد کردند. آزادسازی دو منطقه در غرب موصل در ادامه پیشروی نیروهای مشترک عراقی به سمت موصل، نیروهای عراقی مناطق جبل حوان و سیف آثاری را در غرب موصل آزاد کردند.آزادسازی دو منطقه در غرب موصل بازار بورس


آزادسازی منطقه ای جدید در جنوب غرب فلوجه

آزادسازی منطقه ای جدید در جنوب غرب فلوجه نیروهای عراقی منطقه «الحصی» واقع در جنوب غربی فلوجه را از دست داعش به طور کامل آزاد کردند. آزادسازی منطقه ای جدید در جنوب غرب فلوجه (image) نیروهای عراقی منطقه «الحصی» واقع در جنوب غربی فلوجه را از دست داعش به طور کامل آزاد کردند. آزادسازی منطقه ای جدید در جنوب غرب فلوجه بازی