Main Menu

سریعترین فیلم

 
 

سریعترین موجود خشکی؛ شکار غزال آنتلوپ توسط چیتا | فیلم

سریعترین موجود خشکی؛ شکار غزال آنتلوپ توسط چیتا | فیلمسریعترین موجود خشکی؛ شکار غزال آنتلوپ توسط چیتا آنتلوپ ها در دشت های وسیع و هموار آفریقا و آسیا زندگی می کنند. آنها می توانند به سرعت بدوند. آنتلوپ ها دارای انواع مختلفی هستند و اندازه های آنها نیز مختلف است. کوچک ترین آنتلوپ، رویال نام دارد که قدش تا شانه فقط ۲۵سانتی متر است و نوع آفریقایی قدی به بلندی ۱۷۵ سانتی متر دارد. آنتلوپ های نر و بعضی از ماده ها شاخ های منحنی شکل دارند. گاو وحشی آفریقاییRead More