Main Menu

نامزدی بار

 
 

نامزدی مرکل برای چهارمین بار

نامزدی مرکل برای چهارمین بار «انگلا مرکل» صدراعظم کنونی آلمان اعلام کرد که برای ماندن در این سمت برای چهارمین نوبت، نامزد می‌شود. نامزدی مرکل برای چهارمین بار (image) «انگلا مرکل» صدراعظم کنونی آلمان اعلام کرد که برای ماندن در این سمت برای چهارمین نوبت، نامزد می‌شود. نامزدی مرکل برای چهارمین بار