Main Menu

نفس فیلم

 
 

نشانه های نفس لوامه | فیلم

نشانه های نفس لوامه | فیلمنشانه های نفس لوامه نفس لوامه ، نفس لوامه نفسی است که خود را بر خیر و شر ملامت کند ( و این صفت پسندیده ای است) و در عین حال توانایی صبر بر سختی ها را ندارد و به سختی بر آن صبر کند. اما او همواره از گذشته خویش پشیمان است و برای آن خود را ملامت کند و بیشتر قول او آن است که گوید: اگر انجام می دادم ! و یا اگر انجام نمی دادم … و هیچ نفسی نیست مگرRead More