Main Menu

35 تحت

 
 

35 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند

35 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارندرئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور گفت: با وجود بارش های اخیر هنوز خشکسالی انباشته شده از حافظه طبیعت پاک نشده است و حتی در برخی مناطق چون کرمانشاه، ایلام، خوزستان و کردستان که بارش سنگینی در ماه اخیر داشته اند آثار خشکسالی بلندمدت پابرجا است. 35 درصد جمعیت کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور گفت: با وجود بارش های اخیر هنوز خشکسالی انباشته شده از حافظه طبیعتRead More