Main Menu

قطار الکتریکی کوچک | فیلم

قطار الکتریکی کوچک | فیلم
قطار الکتریکی کوچک
در این فیلم حرکت یک قطار الکتریکی ساده و کوچک را می بینید که با باطری قلمی ، سیم مسی و چند آهنربا ساخته شده است.

قطار الکتریکی کوچک | فیلم

قطار الکتریکی کوچک
در این فیلم حرکت یک قطار الکتریکی ساده و کوچک را می بینید که با باطری قلمی ، سیم مسی و چند آهنربا ساخته شده است.
قطار الکتریکی کوچک | فیلم


Comments are Closed