Main Menu

پرواز بسیار جالب ۱۰۰ پهپاد | فیلم

پرواز بسیار جالب ۱۰۰ پهپاد | فیلم
پرواز بسیار جالب ۱۰۰ پهپاد
وقتی صحبت از پهپاد به میان می آید اکثر مردم به خطرناک بودن آنها فکر می کنند. اما آنها می توانند بسیار زیبا باشند. در این فیلم گروه “آرس الکترونیکا” شرکت اینتل  سعی دارد تلفیق فناوری و هنر را یه نمایش بگذارد. یک تیم ۱۵ نقره همراه با چهار خلبان که هرکدام ۲۵ پهپاد را هدایت می کنند، با به پرواز در آوردن ۱۰۰ پهپاد و تلفیق موسیقی و نور به خلق تصاویر سه بعدی می پردازند و هنر خود را به نمایش می گذارند. هدایت این پهپاد ها به وسیله نرم افزار برنامه ریزی می شود. …

پرواز بسیار جالب ۱۰۰ پهپاد | فیلم

پرواز بسیار جالب ۱۰۰ پهپاد
وقتی صحبت از پهپاد به میان می آید اکثر مردم به خطرناک بودن آنها فکر می کنند. اما آنها می توانند بسیار زیبا باشند. در این فیلم گروه “آرس الکترونیکا” شرکت اینتل  سعی دارد تلفیق فناوری و هنر را یه نمایش بگذارد. یک تیم ۱۵ نقره همراه با چهار خلبان که هرکدام ۲۵ پهپاد را هدایت می کنند، با به پرواز در آوردن ۱۰۰ پهپاد و تلفیق موسیقی و نور به خلق تصاویر سه بعدی می پردازند و هنر خود را به نمایش می گذارند. هدایت این پهپاد ها به وسیله نرم افزار برنامه ریزی می شود. …
پرواز بسیار جالب ۱۰۰ پهپاد | فیلم

oxin channel


Comments are Closed